Marketing@hadasim.com הרב שאול חדד 10 בני ברק

התקשרו עכשיו לייעוץ והכוונה

050-5592259

אפוטרופסות

אפוטרופסות, מהו ?

כל אדם בוגר הוא בעל כשרות לזכויות וחובות ולא ניתן לשלול ממנו מעמד זה, אלא בהליך משפטי. 
לעיתים, נדרשת הגנה על מבוגרים אשר מפאת מצבם הנפשי או הפיזי, נבצר מהם מלקיים זכויותיהם באופן 
העולה בקנה אחד עם טובתם. מינוי אפוטרופוס לאדם מבוגר, מטרתו לשרת את טובתו של המבוגר, תוך 
הפעלת שיקול דעת שיפוטי נרחב ושימת דגש על קידום צורכי החסוי/ה בדרך הטובה והיעילה ביותר. 

מהו אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. חסוי/ה הינו/ה מי שבעבורו/ה ממנים אפוטרופוס. 
החוק אשר נועד להסדיר את נושא האפוטרופסות בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 
תשכ"ב- 1962. 
סעיף 1 לחוק קובע:  "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד למותו". 
להלן מספר סוגי אפוטרופסויות הקיימים על פי החוק?

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לפי העניין המובא לפניו. 

1. אפוטרופסות לרכוש: מנוי אפוטרופוס אשר ינהל את רכושו של החסוי/ה. יודגש כי הוא פועל בנאמנות 
עבור החסוי וכל פעולותיו ברכושו של החסוי הינן אך ורק לטובתו של החסוי. האפוטרופסות מוגבלת 

2. אפוטרופסות לגוף: אפוטרופוס המתמנה לצורך דאגה לעניינים הנוגעים לגופו של החסוי/ה- לדוג´ אם 

3. אפוטרופסות לגוף ולרכוש (אפוטרופסות כללית): מינוי אפוטרופוס הנועד להגן הן על גופו  והן על 

רק לנושא רכושו של החסוי/ה. 

התעורר צורך בניתוח דחוף ואין החסוי/ה יכול לתת הסכמתו/ה המודעת. 
רכושו/ה של החסוי/ה. 
מי יכול להתמנות לאפוטרופוס?

סעיף 34 לחוק קובע כי להתמנות לאפוטרופוס יכולים: 

1. יחיד- אדם פרטי. בן זוגו של החסוי/ה, מי מהילדים, קרוב משפחה אחר, או מספר יחידים. 

2. תאגיד- ביהמ"ש רשאי גם לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד. ישנם 

3. האפוטרופוס הכללי- האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא 
האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של 

4. ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:  נציג משרד הבריאות ונציג גוף 
תאגידים ועמותות שונות המתמחים באפוטרופסות על חסויים. 
חסוי/ה מסוים. 

המטפל בענייני נפגעי שואה.

יודגש כי אין כל חובה למנות אפוטרופוס אחד והשיקול המרכזי של בית המשפט הינו טובת החסוי/ה ובחינת 
המועמד הראוי תעשה בהקשר זה בלבד. כמו כן, הסכמת האפוטרופוס למינוי הינה חובה ומהווה תנאי מקדים 
יצוין כי במידת האפשר ינסה בית המשפט גם לברר את רצונו של החסוי לגבי מינוי האפוטרופוס עליו ומי הוא 

למינוי האפוטרופוס. 

מבקש כי ימונה.

מהם תפקידי האפוטרופוס?

 חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי בדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין. 
לפיכך, עצם כתב המינוי של בית המשפט מחייב את האפוטרופוס לעשות כל פעולה נדרשת לטובת החסוי/ה, 
האפוטרופוס נתון תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי והחוק מחייב אותו, בין היתר, להגיש דין וחשבון אחת 
תוך שמיעת דעת החסוי/ה ולהביאה בחשבון במידת האפשר. 
לתקופה, על פעולות שונות במישור הכספי.
צוות השרות הסוציאלי במרכז גריאטרי הדסים מחוייב לדאוג לרווחת ולטובת הקשישים המטופלים במוסדנו. 
במידת הצורך, העובדות הסוציאליות דואגות למנות את הגורם המתאים לתפקיד האפוטרופוס, אשר ימלא את 
תפקידו כראוי ובמסירות לטובת המטופל.  אנו מסיעיים למשפחות בתהליך המינוי, מתחילתו ועד סופו, תוך 
תיווך בין הרשויות השונות, איסוף וריכוז המסמכים הדרושים ומעקב רציף אחר צרכיו השונים והמשתנים של 
המטופל/החסוי.
בקרו במרכזנו זכויותיו של הקשיש
*המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי hadasim.com ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
בית אבות הדסים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA